Tharae News


บุคลากร
การประชุมผู้ปกครอง
   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
โครงการแสดงผลงานทางการ
   ศึกษา ประจำปีการศึกษา 256

ร่วมการแข่งขันกีฬาปฐมวัย
   จังหวัดสกลนคร

การแข่งขันกีฬาภายใน
   ประจำปีการศึกษา 2566

การประชุมผู้ปกครอง
   ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด
โครงการ 3 ก กิน กระตุ้น กระตุก
   และจินตคณิต เพื่อยกระดับไอคิว

มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย
   ประจำปีการศึกษา 2565
บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2565
การแข่งขันกีฬาภายใน
   ประจำปีการศึกษา 2565

การประชุมผู้ปกครอง
   ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่

              เปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2560

ปัจจุบัน  (ภาคเรียนที่ 1/2566)  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 109 คน แบ่งเป็น 6 ห้องเรียน ดังนี้  
                ชั้นอนุบาล 1/1 (อายุ 3-4 ปี) มีจำนวนนักเรียน 19 คน
                     ครูประจำชั้น คือ นางชญานิศา สุวรรณ ตำแหน่ง ครู
                ชั้นอนุบาล 1/2 (อายุ 3-4 ปี) มีจำนวนนักเรียน 18 คน
                     ครูประจำชั้น คือ นางกรรณิกา กาแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
                ชั้นอนุบาล 2/1 (อายุ 4-5 ปี) มีจำนวนนักเรียน 21 คน
                      ครูประจำชั้น คือ นางสุคนธา สายสมร ตำแหน่ง ครู
                ชั้นอนุบาล 2/2 (อายุ 4-5 ปี) มีจำนวนนักเรียน 20 คน
                      ครูประจำชั้น คือ นางสาวพรพะนา ประเทพา ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
                ชั้นอนุบาล 3/1 (อายุ 5-6 ปี) มีจำนวนนักเรียน 16 คน
                      ครูประจำชั้น คือ นางจันทร์เพ็ญ บังแมน ตำแหน่ง ครู
                ชั้นอนุบาล 3/2 (อายุ 5-6 ปี) มีจำนวนนักเรียน 11 คน
                      ครูประจำชั้น คือ นางสาวพัชมณ กาแก้วกิตตินาวา ตำแหน่ง ครู

วิสัยทัศน์  (VISION)
                           นักเรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย                     ใส่ใจสภาพแวดล้อมให้มีความพร้อมแก่การเรียนรู้
                           พัฒนาครูและบุคลากร ให้ได้มาตรฐาน                    สานสัมพันธ์สายใยชุมชน

ปรัชญา  พัฒนาการดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

อัตลักษณฺ์  มีวินัย ยิ้มสดใส แต่งกายเรียบร้อย

พันธกิจ  (MISSION)
    1.
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย
    2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน
    3. จัดหาสื่อและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้
    4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
    5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  (GOALS)
    1.
การพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย
    2. การส่งเสริมสุขลักษณะอนามัยของนักเรียน
    3. การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้
    4. การจัดหาสื่อ อุปกรกณ์การเรียนการสอน
    5. การพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียน
    6. การบริหารจัดการงานด้านบุคลากรอย่างเหมาะสม
    7. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
     

 

โรงเรียน หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ มีความประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงาน สามารถติดต่อได้ที่..
กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าแร่ โทรศัพท์ 0-4275-1440
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ โทรศัพท์ 0-4274-1133
(ในวันและเวลาราชการ)

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]