หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมติดต่อเทศบาล
ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่


ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล

visitors counter
  
แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70)

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา e-bidding

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

โรงฆ่าสัตว์

การกำหนดโครงสร้างส่วนราขการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น


 • โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลคร และปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ ..
  .. อ่านรายละเอียด .
22/04/67
 • โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณีไทย 2567
  เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ร่วมกับ
  เครือข่ายสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ จัดกิจกรรม ..

  .. อ่านรายละเอียด .
11/04/67
 • ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชดุดี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2567
  เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมข้าราชการกองยุทธศาสตร์ฯ กำนันตำบลท่าแร่ ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชดุดี ..
  .. อ่านรายละเอียด .
06/04/67
 • โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ร่วมกับ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ..
  .. อ่านรายละเอียด .
03/04/67
 • การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567
  สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ โดย นายไกวิษ กาแก้วกิตตินาวา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
  เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ..

  .. อ่านรายละเอียด .
02/04/67
 • ประเพณีแห่เทียนปัสกา ประจำปี ค.ศ. 2024
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมกับ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ชุมชน และเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ดำเนินงานประเพณีแห่เทียนปัสกา 2024 ..
  .. อ่านรายละเอียด .
30/03/67
 • โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ พร้อม คณะผู้บริหาร ..
  .. อ่านรายละเอียด .
28/03/67
 • โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567
  เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 ..
  .. อ่านรายละเอียด .
27/03/67
 • โครงการธนาคารขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2567
  การดำเนินโครงการธนาคารขยะ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมและสร้างรายได้ชุมชน เทศบาลตำบลท่าแร่ เพื่อส่งเสริม รณรงค์สร้างจิตสำนึก ..
  .. อ่านรายละเอียด .
22/03/67
 • โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567
  กองสวัสดิการสังคม ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 (การสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก) โดยนำกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ..
  .. อ่านรายละเอียด .
20/03/67
 • การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567
  สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ โดย นายไกวิษ กาแก้วกิตตินาวา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
  เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ..

  .. อ่านรายละเอียด .
19/03/67
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลท่าแร่
    ... 23 เมษายน 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง เทศบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถ ในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ พ.ศ. 2567
    ... 5 เมษายน 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
    ... 11 มีนาคม 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567
    ... 4 มกราคม 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
    ประจำปี พ.ศ. 2567 ... 1 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ... 15 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566
    ของเทศบาลตำบลท่าแร่ ... 30 พฤศจิกายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
      ... 11 ตุลาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
      ... 12 กันยายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
      พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าแร่ ... 21 กรกฎาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
      ... 21 กรกฎาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ กฎหมายน่ารู้ By นิติกร เทศบาลตำบลท่าแร่ กรณี ตกเป็นผู้เสียหาย โดยไม่ได้กระทำความผิด
     ... 13 มิถุนายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566
     ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าแร่ ... 9 พฤษภาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 23 เมษายน 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... 2 เมษายน 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4)
    ... 13 มีนาคม 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3)
    ... 29 กุมภาพันธ์ 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจากการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเชิญชวนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน     โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) เทศบาลตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ... 27 กุมภาพันธ์ 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2)
    ... 14 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ... 8 มกราคม 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเชิญชวนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
    ระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) เทศบาลตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4)
     ... 25 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเชิญชวนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
    ระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) เทศบาลตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3)
     ... 20 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเชิญชวนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
    ระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) เทศบาลตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2)
     ... 12 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยร่วมใจพัฒนา
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 12 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1)
    ... 8 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยร่วมใจพัฒนา
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 22 พฤศจิกายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเชิญชวนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
    ระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) เทศบาลตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1)
     ... 13 พฤศจิกายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... 13 พฤศจิกายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... 7 พฤศจิกายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... 4 ตุลาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
 
 


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร่

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยาเทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster tharae.2011@hotmail.com