หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมติดต่อเทศบาล
ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่


ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล

visitors counter
  
แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70)

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร 2566

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา e-bidding

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

โรงฆ่าสัตว์

การกำหนดโครงสร้างส่วนราขการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น


 • การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
  ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ..
  .. อ่านรายละเอียด .
24/11/66
 • การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
  ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ..
  .. อ่านรายละเอียด .
10/11/66
 • เปิดงาน การจัดงาน SAKON COFFEE CRAFT CAMP FASTIVAL 2023
  การจัดงาน SAKON COFFEE CRAFT CAMP FASTIVAL 2023 ณ สวนสาธารณะดอนเกิน เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยมี พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธาน ..
  .. อ่านรายละเอียด .
03/11/66
 • การมอบบ้าน โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ผู้สูงอายุและคนพิการ
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ได้ทำการมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ ตามโครงการปรับปสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ..
  .. อ่านรายละเอียด .
27/10/66
 • ร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
  เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ..
  .. อ่านรายละเอียด .
27/10/66
 • กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณถนนเลียบหนองหาร และสวนสาธารณะดอนเกิน ..
  .. อ่านรายละเอียด .
25/10/66
 • การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าแร่
  ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าแร่ ในการพิจารณาการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ..
  .. อ่านรายละเอียด .
10/10/66
 • การประชุมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม
  งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2023 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 20-24
  ธันวาคม 2566 / กิจกรรม Sakon Coffee Craft Camp festival 2023 ..

  .. อ่านรายละเอียด .
09/10/66
 • การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลท่าแร่ ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ..
  .. อ่านรายละเอียด .
05/10/66
 • กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
  เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ..
  .. อ่านรายละเอียด .
28/09/66
 • การลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน
  เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์
  ระดับพื้นฐาน ณ หน่วยปฏิบัติการเทศบาลตำบลท่าแร่ ..

  .. อ่านรายละเอียด .
26/09/66
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
      ... 11 ตุลาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
      ... 12 กันยายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
      พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าแร่ ... 21 กรกฎาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
      ... 21 กรกฎาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ กฎหมายน่ารู้ By นิติกร เทศบาลตำบลท่าแร่ กรณี ตกเป็นผู้เสียหาย โดยไม่ได้กระทำความผิด
     ... 13 มิถุนายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566
     ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าแร่ ... 9 พฤษภาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยร่วมใจพัฒนา
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 22 พฤศจิกายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเชิญชวนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
    ระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) เทศบาลตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ... 13 พฤศจิกายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... 13 พฤศจิกายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... 7 พฤศจิกายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) ... 5 ตุลาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... 4 ตุลาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ... 8 กันยายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ... 8 กันยายน 2566 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญิและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับปฏิบัติการ ของเทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ... 25 กรกฎาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
 


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร่

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยาเทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster tharae.2011@hotmail.com