หน้าแรก 
 
  ส่งเมล์ถึงเรา      
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่
         
   
   
   
นางสาวกรรณิกา พลบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่
   
     
นางชญานิศา สุวรรณ
ครู
 
 
นางสุคนธา สายสมร
ครู
     
นางสาวพัชมณ กาแก้วกิตตินาวา
ครู
 
 
นางจันทร์เพ็ญ บังแมน
ครู
     
 
 
นางสาวพรพะนา ประเทพา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก