Tharae News


โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพ
ประจำปีงบประมาณ 2567

       ... เมื่อวันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 กองสวัสดิการสังคม ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 (การสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก) โดยนำกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนที่สนใจเข้าฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมความรู้และเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ในการนี้ มี ดร.พงษ์ศักดิ ศรีวรกุล นายกเทศมนนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ร่วมเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกลุ่มสานตะกร้าบ้านดอนเชียงบาน ได้ให้ความรู้ในการฝึกอบรม ...

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567
วันพุธ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567
ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]