Tharae News


การประชุมคณะกรรมการ สปสช.
   ครั้งที่ 1- 2567
พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
   และพัฒนาผู้สูงอายุ ปี 2567
การประชุมสภา สมัยสามัญ
   สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567
งานฉลองอาสนวิหารอัครเทวดา
   มีคาแอล ท่าแร่ 140 ปี

โครงการออกกำลังกาย
   ด้วยกีฬาฟุตบอล

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
   เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การประชุมสภา สมัยสามัญ
   สมัยที่ 2 ประจำปี 2567

โครงกาเสริมพลังคนพิการ
   และผู้ดูแลเพื่อความมั่นคงในชีวิต

พิธีพระราชทาน
   พระบรมฉายาลักษณ์

การแข่งขันกีฬาประชาชน
   ตำบลท่าแร่ ประจำปี 2567

รับมอบลายผ้าพระราชทาน
การมอบทราบอะเบท
   ปีงบประมาณ 2567

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
   และวันเทศบาล 2567

โครงการรณรงค์ป้องกัน
   โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
   ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้
   และถวายราชดุดี วันจักรี 67

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
   เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เม.ย. 67

การประชุมสภาเทศบาล
   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

ประเพณีแห่เทียนปัสกา
   ประจำปีงบประมาณ 2024

โครงการปรับสภาพแวดล้อม
   ผู้สูงอายุฯ ปีงบประมาณ 2567

การประชุมประชาคมระดับ
   ท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567

โตรงการธนาคารขยะ
   ประจำเดือน มีนาคม 2567

การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
   ประจำปีงบประมาณ 2567

การประชุมสภาเทศบาล
   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1-2567

การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์
   รอบที่ 1-2567

นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
   สกลนคร ดูงานโรงฆ่าสัตว์
การประชุมสภา สมัยสามัญ
   สมัยแรก ประจำปี 2567

การประชุมสภาเด็กและเยาวชน
   เทศบาลตำบลท่าแร่ 2567
รับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพ
   ระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท.
กิจกรรมเคารพธงชาติ
   และร้องเพลงชาติไทย 2567
โครงการพัฒนาและส่งเสริม
   เด็กและเยาวชน 2567
การประกาศเจตนารมณ์
   ต่อต้านทุจริต 2567
ท่าแร่แล่นเด้อ 2023
การประชาคมถมคันดิน
   เชื่อมสวนสาธารณะดอนเกิน
ร่วมการแข่งขันกีฬา
   ท้องถิ่นสัมพันธ์ 2566
รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
   การประเมิน ITA 2566
ประชุมคณะกรรมการติดตาม
   และประเมินผลแผนพัฒนา 2566
วันลอยกระทง ประจำปี 2566
มอบบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ
ร่วมรณรงค์แต่งกายชุดผ้าไทย
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2566
ประชุมคณะกรรมการ
   พัฒนาท้องถิ่น
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
    การจัดทำแผนพัฒนา 2567 

 


                
ยินดีต้อนรับ สู่ "บ้านท่าแร่"

 

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]