Tharae News


โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
   และสุขภาพเด็ก ประจำปี 2566
โครงการควบคุมโรคขาดสาร
   ไอโอดีน ประจำปี 2566
การดำเนินงานตามแนวทาง
   พระราชดำริ ประจำปี 2566
การประชุมสภาเทศบาล
   สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2566
การประชุมคณะกรรมการ
   สปสช. ครั้งที่ 3/2566
การประชุมสภาเด็กและเยาวชน
   เทศบาลตำบลท่าแร่ ครั้งที่ 2/2566
การขับเคลื่อนโครงการ
   1 อปท. 1 สวนสมุนไพร
โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
   บุคลากร ประจำปี 2566
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
   อาชีพ ประจำปี 2566
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพะราชทาน
   วันแม่แห่งชาติ 2566
การประชุมสภา สมัยสามัญ
   สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566
โครงการอบรมผู้ประกอบการ
    ด้านสาธารณสุข 2566
กิจกรรม Kick Off วันดินโลก
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
   จริยธรรม เด็กและเยาวชน
ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์
   รอบที่ 2/256

ประชุมประชาคม เพิ่มเติม

    ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566

การประชุมสภา สมัยวิสามัญ
    สมัยที่ 1 ประจำปี 256
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
    ประจำปี 2566
แข่งขันวิชาการระดับปฐมวัย
    ของ อปท.จังหวัดสกลนคร
การอบรมศักยภาพเด็ก
    และเยาวชนตำบลท่าแร่
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปี 2566
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
    เนื่องในวันสำคัญของชาติ มิ.ย. 66
ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
    ประจำปี 2566
ประชุมคณะกรรมการ สปสช.
    ครั้งที่ 2/2566
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
   ศักยภาพผู้สูงอายุ
โครงการอบรมการออกกำลังกาย
    สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการเสริมพลังคนพิการและ
   ผู้ดูแลเพื่อความมั่นคงในชีวิต
การประชุมสภา สมัยสามัญ
   สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
การมอบทรายอะเบท
    ประจำปี 2566
ออกหน่วยบรริการฉีดวัคซีน
    ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน
โครงการรณรงค์ป้องกัน
    โรคพิษสุนัขบ้า 2566
วันเทศบาล ประจำปี 2566

แห่เทียนปัสกา ค.ศ. 2023
การแข่งขันกีฬาปฐมวัยโรงเรียน
    สังกัด อปท.สกลนคร
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
    ประจำปี 2566
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทกศ์น้อย
    ประจำปี 2566
งานประเพณีลอยกระทง
   ประจำปี 2565
การประชุมคณะกรรมหลักประกัน
   สุขภาพ ครั้งที่ 1/2566
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
   ประจำปี 2565
 

 


                
ยินดีต้อนรับ สู่ "บ้านท่าแร่"

 

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com