หน้าแรก 
  ส่งเมล์ถึงเรา
 
     
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
         
   
   
   
นายไกวิษ กาแก้วกิตตินาวา
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
   
     
นายประเสริฐชัย เชียนพลแสน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าแร่นางบังอร นาคทอง
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา
     
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เขต 1
 
     
นายณรงค์  ศรีษาวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
เขต 1
นายสมจิต  มังกาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
เขต 1
นายวีระชัย อินธิเสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เขต 1
     
     
นายศิริพงษ์ เชียนพลแสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เขต 1
นายสุพล ศรีครชุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เขต 1
     
     
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เขต 2
 
     
นายบรรจง คำสุขุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เขต 2
นายอดุลรัตน์ สกนธวัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เขต 2
นายประสิทธิ์ บริบูรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เขต 2
     
     
นายธีรภัทร์ ยงดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เขต 2
 
นายเพียร ยงบรรทม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เขต 2