Tharae News


การประชุมสภา สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ประจำปี 2567


       ... เมื่อวันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายณรงค์ ศรีษาวรรณ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จัดซื้อครุภัณฑ์และดำเนินการโครงสร้างพื้นฐาน การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งปรึกษาหารือข้อราชการอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลฯโดยมีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ..

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567
วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]