Tharae News


โครงการสูงวัย
ใส่ใจ สุขภาพ
ด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน

       ... เมื่อวันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2567 ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการ "อบรมสูงวัย ใส่ใจ สุขภาพ ด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567" โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าแร่ ดำเนินการอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรพื้นบ้าน การให้ความรู้การบรรเทาข้อเข่าเสื่อมผู้สูงอายุด้วยการพอกยาสมุนไพร และการให้รู้ถึงคุณและโทษของสมุนไพร โดยวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแก้วสมานมิตร ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ร่วมเปิดการอบรม ..

โครงการอบรมสูงวัย ใส่ใจ สุขภาพ ด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน
วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]