Tharae Newsประกาศต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
เทศบาลตำบลท่าแร่


ประกาศ เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลท่าแร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
     ประจำไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) ... 8 มกราคม 2567 .อ่านรายละเอียด

ประกาศ เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลท่าแร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
     ประจำไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน 2565) ... 5 ตุลาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
     ประจำไตรมาสที่ 3  (เมษายน - มิถุนายน 2565) ... 8 กันยายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
     ประจำไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม 2565) ... 8 กันยายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
     ประจำไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ... 11 มกราคม 2566 .อ่านรายละเอียด

ประกาศ เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลท่าแร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
     ประจำไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน 2565) ... 9 พฤศจิกายน 2565 .อ่านรายละเอียด
รายละเอียดแนบท้าย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
     ประจำไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน 2565) ... 10 พฤศจิกายน 2565 .อ่านรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
     ประจำไตรมาสที่ 3  (เมษายน - มิถุนายน 2565) ... 5 กรกฎาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
รายละเอียดแนบท้าย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
     ประจำไตรมาสที่ 3  (เมษายน - มิถุนายน 2565) ... 5 กรกฎาคม 2565 .อ่านรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
     ประจำไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม 2565) ... 25 เมษายน 2565 .อ่านรายละเอียด
รายละเอียดแนบท้าย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
     ประจำไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม 2565) ... 25 เมษายน 2565 .อ่านรายละเอียด


ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
     ประจำไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ... 4 ธันวาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
รายละเอียดแนบท้าย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
     ประจำไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ... 4 ธันวาคม 2564 .อ่านรายละเอียด

ประกาศ เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลท่าแร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
       ประจำไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน 2564) ... 2 ธันวาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
  รายละเอียดแนบท้าย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
       ประจำไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน 2564) ... 2 ธันวาคม 2564 .อ่านรายละเอียด

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
       ประจำไตรมาสที่ 3  (เมษายน - มิถุนายน 2564) ... 7 กรกฎาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
       รายละเอียดแนบท้าย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ     
           ประจำไตรมาสที่ 3  (เมษายน - มิถุนายน 2564) .อ่านรายละเอียด
   

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
       ประจำไตรมาสที่ 2  (มกราคม - เมษายน 2564) ... 19 เมษายน 2564 .อ่านรายละเอียด
       รายละเอียดแนบท้าย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ     
           ประจำไตรมาสที่ 2  (มราคม - มีนาคม 2564) .อ่านรายละเอียด

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
       ประจำไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ... 19 เมษายน 2564 .อ่านรายละเอียด
       รายละเอียดแนบท้าย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ     
           ประจำไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) .อ่านรายละเอียด
   

ประกาศ เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลท่าแร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
       ประจำไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน 2563) ... 21 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
       รายละเอียดแนบท้าย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ     
           ประจำไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน 2563) .อ่านรายละเอียด
   

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
       ประจำไตรมาสที่ 3  (เมษายน - มิถุนายน 2563) ... 20 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
       รายละเอียดแนบท้าย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ     
           ประจำไตรมาสที่ 3  (เมษายน - มิถุนายน 2563) .อ่านรายละเอียด


 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
       ประจำไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2563) ... 23 เมษายน 2563 .อ่านรายละเอียด
       รายละเอียดแนบท้าย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ     
           ประจำไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม 2563) .อ่านรายละเอียด
   

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
       ประจำไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ... 23 เมษายน 2563 .อ่านรายละเอียด
       รายละเอียดแนบท้าย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ     
           ประจำไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) .อ่านรายละเอียด

 • ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... 10 ตุลาคม 2562 .อ่านรายละเอียด
      รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (M62100011194) .อ่านรายละเอียด

 • ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... 10 ตุลาคม 2562 .อ่านรายละเอียด
      รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (E63040031104) .อ่านรายละเอียด

ประกาศ เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลท่าแร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 • ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... 18 ตุลาคม 2561 .อ่านรายละเอียด
      รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61100025750) .อ่านรายละเอียด
       รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61100025740) .อ่านรายละเอียด

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
       ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) ... 8 พฤษภาคม 2562 .อ่านรายละเอียด
       รายละเอียดแนบท้าย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
           ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) .อ่านรายละเอียด

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
       ประจำไตรมาสที่ 3  (เมษายน - มิถุนายน 2562) ... 4 กรกฎาคม 2562 .อ่านรายละเอียด
       รายละเอียดแนบท้าย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
           ประจำไตรมาสที่ 3  (เมษายน - มิถุนายน 2562) .อ่านรายละเอียด

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
       ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) ... 22 เมษายน 2562 .อ่านรายละเอียด
       รายละเอียดแนบท้าย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ     
           ประจำไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน 2562) .อ่านรายละเอียด


                                                  
เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]