Tharae News


การประชุมประชาคม
ท้องถิ่นระดับตำบล
ประจำปีงบประมาณ 2567

       ... เมื่อวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยได้เชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนโรงเรียน หน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในการประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการที่เทศบาลได้เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โครงการฯ ทั้งนี้ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ...

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]