Tharae News


การประชุมคมท้องถิ่น
ระดับตำบล
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

       ... เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ จัดประชาคมโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลท่าแร่ ในการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ มีคณะกรรมการสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมทำประชาคม ..

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]