Tharae News


โครงการจัดแสดงนิทรรศการ
แสดงผลงานทางการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566

       ... เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินงานโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ พร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 7 และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีพัฒนาการดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2566 โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานการจัดโครงการ พร้อมกันนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ในการร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลาน และร่วมชมการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนแต่ละระดับชั้นเรียน ...

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567
ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]